Pomoc psychologiczna dla dzieci


handKażdy rodzic czy opiekun chce by jego dzieci dobrze się rozwijały i były zdrowe. Z tego powodu częstym powodem niepokoju dorosłych jest niepewność czy ich dziecko rozwija się prawidłowo i czy nabywa nowych umiejętności, właściwych dla jego wieku. Czasami niepokoją różne zachowania dziecka, z którymi rodzic przestaje sobie radzić lub które stanowią trudności w codziennym funkcjonowaniu dla dziecka i jego najbliższych. Bywa również, że o różnych trudnościach i kłopotach dziecka mówią jego najbliższym nauczyciele w przedszkolu lub szkole, którzy na co dzień mają z nim kontakt. Rodzice nie zawsze wiedzą jakie sytuacje i zachowania dziecka powinny wymagać wizyty u specjalisty-psychologa,  a jakie są pewnym etapem w rozwoju małego człowieka.

Psycholog nie ocenia metod wychowawczych rodziców czy opiekunów czy postępowania wobec dziecka. Jego zadaniem jest wesprzeć całą rodzinę poprzez spojrzenie na zachowanie tego małego człowieka, relacje i sposoby komunikowania się, dokonanie oceny rozwoju jego psychomotorycznego oraz wspólne poszukanie źródła problemów i wspólne poszukanie różnych metod rozwiązań zaistniałej sytuacji czy zachowania.

W Tęczowym Zaciszu psycholog, dzięki rozmowie z rodzicami lub opiekunami, ale przede wszystkim dzięki rozmowie z dzieckiem, kontakcie z nim, obserwacji jego zachowania, zabawy, kontaktu z najbliższymi, może dokonać wstępnej oceny zgłaszanego problemu i zaplanować odpowiednie działania. Może też określić zakres możliwej pomocy specjalistycznej i wsparcia dziecka i jego rodziny, w zależności od występujących problemów lub trudności (np. udział w zajęciach terapeutycznych z psychologiem lub pedagogiem, psychoterapii, w zajęciach ogólnorozwojowych, korzystanie z programów stymulacyjnych, okresowych konsultacjach czy skierowaniu do innego specjalisty).

W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki trudności, z którymi boryka się dziecko i jego rodzina proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii. Czasem wsparcie i pomoc samemu dziecku nie jest wystarczająca, by poprawić jego samopoczucie, zachowanie, funkcjonowanie w domu lub szkole czy relacje z najbliższymi. Czasem potrzebne jest by spotykała się cała rodzina i porozmawiała o tym, jakie są relacje między każdym z członków rodziny i jak może to wpływać na samopoczucie dziecka i każdego w rodzinie. Bo jeśli jedna osoba w rodzinie przeżywa jakieś trudności, to odczuwa to cały system rodzinny i na każdego ma to wpływ. Cała rodzina potrzebuje wtedy wsparcia.

Warto udać się na konsultację do psychologa jeśli:

 • dziecko jest z grupy ryzyka ciążowo– okołoporodowego

 • u dziecka stwierdzono zaburzenia rozwojowe i genetyczne

 • u dziecka zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe

 • u dziecka stwierdzono zaburzenia napięcia mięśniowego

 • dziecko nie osiąga przewidzianych dla danego wieku osiągnięć rozwojowych

 • sprawia trudności wychowawcze w domu lub w szkole

 • ma problemy z koncentracją uwagi

 • ma niepowodzenia szkolne (trudności w czytaniu i pisaniu, brak możliwości sprostania wymaganiom szkoły i nauczycieli)

 • dziecko nie chce i nie potrafi bawić się zabawkami w sposób funkcjonalny,

 • ma problemy z nawiązaniem relacji społecznych z rówieśnikami,  unika zabaw grupowych, bawi się bardzo krótko lub sam

 • nie interesuje się otoczeniem, słabo nawiązuje kontakt wzrokowy i werbalny

 • ma zaburzenia mowy (np. opóźniony rozwój mowy)

 • ma problemy z radzeniem sobie z emocjami (nasilone reakcje złości, smutku, agresji, płaczu, lęku)

 • jest nadpobudliwe psychoruchowo, lękliwe, nieśmiałe, moczy się, jest nadmiernie zmęczone

 • ma zaburzenia somatyczne i psychosomatyczne (padaczka, bóle głowy i żołądka, wymioty)

 • ma trudności z treningiem czystości, spaniem, jedzeniem

 • musi poradzić sobie z trudną sytuacją np. adaptacji do nowego miejsca/sytuacji, rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, choroba rodzica lub rodzeństwa

 • występują inne sytuacje i zachowania, które budzą niepokój w rodzicu lub opiekunie

 • rodzic lub opiekun chce sprawdzić poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka, gotowości do podjęcia nauki w szkole

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKonsultacja psychologiczna (90 minut) : To pierwsze wstępne spotkanie z rodzicami lub opiekunami dziecka i ewentualnie z dzieckiem. To spotkanie ma na celu przeprowadzenie wstępnej rozmowy z rodzicami o tym, co ich niepokoi w rozwoju czy zachowaniu dziecka. Podczas tego spotkania psycholog zbiera informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowaniu dziecka w żłobku, przedszkolu lub szkole. Młodsze zapraszamy na drugie i trzecie spotkanie dzieci (jeśli rodzice decydują się na całościową obserwację psychologiczną połączonej z rozpoznaniem i z przygotowaniem planu terapeutycznego), a nastolatki zazwyczaj mogą przyjść wraz z rodzicami lub opiekunami już na pierwsze spotkanie; koszt jednego spotkania: 90 zł

Obserwacja psychologiczna dziecka z wywiadem, rozpoznaniem i omówieniem ( 2 x 90 minut- spotkania z rodzicami + 2 x 50 min obserwacja dziecka)

Proces obserwacji psychologicznej i postawienia rozpoznania trudności, z którymi boryka się dziecko i/lub ewentualnych trudności w rozwoju, zazwyczaj obejmuje 2 spotkania z rodzicami (wywiad wstępny + omówienie wniosków z obserwacji) oraz 2 spotkania z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną lub logopedyczną. Rozpoznanie stawiane jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i ze spotkań z dzieckiem oraz jeśli jest taka potrzeba z testów psychologicznych. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są dalsze oddziaływania terapeutyczne. Po zebraniu potrzebnych informacji psycholog przekazuje rodzicowi na spotkaniu wnioski z obserwacji i wstępne rozpoznanie oraz przedstawia plan terapii czy indywidualnych zajęć terapeutycznych; koszt całościowej obserwacji: 250 zł

Jeżeli niepokoisz się o rozwój, emocje czy zachowanie swojego dziecka, nie czekaj!

Zgłoś się na konsultację psychologiczną do Tęczowego Zacisza.

Dasz tym wyraz swojego uczucia, troski i jak bardzo dziecko jest dla Ciebie ważne!

Ty uzyskasz profesjonalne wsparcie dla siebie i swojej rodziny,
przestrzeń do wyrażenia swoich obaw i emocji.

A Twoje dziecko będzie miało możliwość otrzymania pomocy
i wsparcia w trudnościach, których doświadcza.

image from sxc.hu